2 minut czytania

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Witkowscy Dental Training Center w Nidzicy. Organizatorem szkoleń jest Witkowscy Dental Clinic spa Lekarze Dentyści z siedzibą w Olsztynie, ul. Jaroszyka 8. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
  

§ 2. Definicje 

Organizator – Witkowscy Dental Clinic Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Kursanta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem witkowscycenter@gmail.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie http://www.dentalkursy.com Strona Organizatora – strona http://www.dentalkursy.com, na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.
  

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora i dokonanie opłaty za szkolenie. Organizator po otrzymaniu płatności potwierdza poprzez zmianę statusu w profilu uczestnika. Na wykonanie płatności uczestnik ma 3 dni od daty rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności. 

§ 4. Warunki płatności 

Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie http://www.dentalkursy.com w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie. W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia poza tym serwowanego w przerwach kursowych Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto Alior Bank 65 2490 0005 0000 4600 5218 2152 maksymalnie 5 dni po rejestracji. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia. Dokumenty księgowe – faktury wystawiane są z datą wpływu pieniędzy na konto organizatora.   

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 1 dnia przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
  

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia 

Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: witkowscycenter@gmail.com W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 30 dni przed szkoleniem Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Odwołanie zgłoszenia przez Uczestnika w terminie krótszym niż 30 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.
  

§ 7. Reklamacje 

Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 2 dni od daty zakończenia szkolenia. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać na adres e-mail: witkowscycenter@gmail.com Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
   

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej. Podczas kursu organizator rejestruje obraz w formie cyfrowej pod postacią video i fotografii. Materiał wykorzystywany jest do promocji w mediach cyfrowych jak również do druku ulotek, folderów i innej formy marketingu kursów nowo ogłaszanych, jak również danego wydarzenia na którym uczestnik był obecny. Uczestnik zapisując się na wydarzenie świadomie wyraża bezterminową i bezwarunkową zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych służących reklamie kursów prowadzonych przez Witkowscy Dental Clinic spp Lekarze Dentyści z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jaroszyka 8. Jednocześnie nie będzie rościł jakichkolwiek praw majątkowych do wykorzystania fotografii i nagrań video o których mowa powyżej. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, przenoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  

§ 9. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.